فرم نقل و انتقال ستاد شاهد

شمولان زیر می توانند با تکمیل فرم شماره یک و تحویل فرم مذکور به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان محل پرونده نسبت به درخواست نقل و انتقال اقدام نمایند .

الف خانواده شاهد : ( پدر، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقودالاثر یا اسیر

ب   آزاده

ج جانباز 25% و بالاتر

د خانواده ایثارگران :  (همسر و فرزند آزاده )  ، (همسر و فرزند جانباز 25% و بالاتر)

دانلود فایل